Florilegium Header Include File Florilegium Menu Include file

Privacy verklaring van Florilegium vzw.

Een goed plan dat vandaag wordt uitgevoerd, is beter dan een perfect plan dat morgen pas wordt uitgevoerd.

Bescherming van persoonsgegeven

Florilegium VZW hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met per-soonsgegevens. Florilegium VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklar-ing;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveilig-ing van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 • Als Florilegium vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw per-soonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft hi-erover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

  Florilegium vzw
  Patrijzenlaan 13 bus 502,
  3010 Leuven
  info@florilegium.be

  Aan wie is deze privacyverklaring gericht?

  Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze huidige en vroegere leden, deelnem-ers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers.

  Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden door Florilegium VZW verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • Ledenadministratie en dienstverlening aan leden (uitvoering overeenkomst)
 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Florilegium VZW; (uitvoering overeenkomst)
 • Aankopen van tickets (afleveren tickets, toegangscontrole, bepaling tarieven, ser-vicemailing voor en/of na uw bezoek, contactname in geval van programmawijzi-ging of annulatie)
  • Verzorgen van repetities (gerechtvaardigd belang)
 • Het versturen van informatie over onze activiteiten, nieuwsbrieven en uitnodigin-gen. (gerechtvaardigd belang)
 • Nieuwsbrief (e-mail)
 • Occasionele e-mails met een aanbod voor voorstellingen (die direct aansluiten bij een recent bezoek)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 • In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug trekken.
  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken :

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres,
 • Privé contactgegevens : telefoonnummer, e-mail adres
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geboortedatum, geboorteplaats, geslacht/gender, natio-naliteit
 • Interesses
 • Financiële bijzonderheden (o.a. rekeningnummer, betalingen, …)
 • Opleiding en vorming
 • Aanwezigheid
 • Beeldmateriaal (foto’s, video’s, opnames, …)

 • We verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, per-soonlijk/telefonisch/e-mail contact, …). Wij verzamelen geen persoonsgegevens via der-den, met uitzondering van de informatie ontvangen van de aangesloten verenigingen/clubs of federaties.

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

  Al dan niet verstrekken van gegevens door u zelf

  De vermelde gegevens moeten, indien van toepassing, verstrekt worden om lid te kunnen worden of te kunnen deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Met uitzondering van :

 • Beeldmateriaal (voor public relations)
 • Contactgegevens (voor direct marketing)

 • Het gevolg van de niet-verstrekking van de gegevens is niet publiceren van gerichte foto’s van u, en het niet ontvangen van ongevraagde commerciële mails.

  Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

 • Het opslaan en verwerken van gegevens in de Cloud (via een Cloud Service Provi-der al dan niet gevestigd in de Europese gemeenschap)
 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, servers, …);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie en sociaal secretariaat
 • Het verzekeren van onze leden, deelnemers en vrijwilligers
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waar-mee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden).

  Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

  Verstrekking aan derden - ontvangers

  De persoonsgegevens worden verwerkt door de webmaster van Florilegium VZW, op duidelijke instructies van de raad van bestuur die de gegevens zelf kan gebruiken voor de werking van de vereniging.
  Een ledenlijst van elk lid van de vereniging die zijn toestemming gegeven heeft is beschikbaar voor alle leden via de website (na identificatie met paswoorden). Deze lijst bevat volgende informatie:

   Naam, Voornaam, Adres, Mobile, Geboortedatum, E-mail, Stem
  Deze lijst wordt nooit door Florilegium vzw aan derden uitgedeeld.
  Wij delen wel persoonsgegevens met de volgende externe partijen :
 • Verbonden organisaties die deel uitmaken van het ecosysteem van onze vereniging (Zoals Koor en Stem, of andere verenigingen die behoren tot dezelfde federatie/koepel)
 • Uw gegevens worden bewaard in een gedeelde databank met Ace-IT Stadionlaan 2, 3010 Kessel-Lo.
 • Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt (o.a. co-productie), en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld)
 • Vaste partners van Florilegium zijn o.a.Koor en Stem die voor de verzekeringen zorgen
 • Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden, fiscale administraties, sociale zekerheidsinstanties, …)

 • Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen en dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

  Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

  Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.

  Wij geven uw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

  Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

  Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan landen buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval worden uw persoonsgegevens beschermd door specifieke contractuele verplichtingen overeenkomstig de verplichtingen van de Europese privacy regelgeving

  Bewaartermijn

  Florilegium VZW… bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het reali-seren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhou-ding). Bewaartermijnen kunnen evenwel per doel verschillen.

  Florilegium verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan maximaal 5 jaar na laatste gebruik (of beëindiging van de samenwerking)

  Beveiliging van de gegevens

  Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgege-vens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. (…inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking…) in lijn met de aard van onze vereni-ging en betaalbaar met onze eigen financiële mogelijkheden.

  Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Florilegium VZW van uw gegevens kennis kunnen ne-men, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij gebruiken een virusscanner en updaten deze systematisch en tijdig, en instal-leerden een ‘firewall’.
 • Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis getraind en bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.
 • Aan deze medewerkers wordt toegang verleend tot uw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

 • Mocht zich er toch een incident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan word u persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

  Uw rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

  U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

  U heeft het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

  U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking : indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

  Tevens kunt u bezwaar maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden. Zo heeft u het recht u te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in e-mails)

  Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

  Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag.
  U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.florilegium.be.

  Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voor-noemde verzoeken. (om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren). Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

  Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uit-oefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)
  Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
  agd-gda@privacycommission.be

  Wijzigingen aan onze privacyverklaring

  Florilegium VZW… kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 10 januari 2019…

  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.