Florilegium Header Include File Florilegium Menu Include file

Gebruikersvoorwaarden van Florilegium vzw.

Lig niet wakker van wie achter je rug  praat, ze zijn achter je voor een reden.

1. Websitebeheerder

De website https://www.florilegium.be (hierna de ‘Website’) wordt beheerd door Florilegium vzw, waarvan haar zetel geregistreerd werd op Patrijzenlaan 13,bus 502, 3010 Leuven, België, onder het KBO nummer BE0454.097.580 (hierna ‘Florilegium’, ‘wij’ of ‘ons’).

Florilegium vzw ontwikkelt diensten die gebruikers toelaten om zich te registreren, in te loggen en/of verrichtingen goed te keuren via verschillende websites en mobiele applicaties.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna ‘Gebruiksvoorwaarden’) zijn bestemd voor alle gebruikers van de Website (hierna de ‘Bezoeker’ of ‘U’).

2. Inhoud van de website

De Website, inclusief alle informatie, grafieken, de grafische vormgeving, de technische en/of andere effecten, beoogt u te informeren over alle activiteiten en/of diensten van Florilegium vzw (hierna de ‘Inhoud’).

Florilegium vzw heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaand bericht de Inhoud aan te passen of te wijzigen.

Florilegiumfe vzw zal alle redelijke inspanningen verrichten om de Inhoud te actualiseren en correct weer te geven. Toch kan het zijn dat niet alle informatie actueel of volledig is. Florilegium biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid van de Inhoud.

Alle voorbeelden die worden aangehaald in de Inhoud zijn louter illustratief. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat deze voorbeelden zo accuraat mogelijk de Florilegium vzw activiteiten en diensten weerspiegelen. Toch kan het zijn dat de activiteiten en diensten binnen deze voorstelling kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Wanneer u tickets via onze Website aankoopt, zal u eerst een bestellingsbevestiging krijgen per e-mail met betaalinstructies. Nadat uw betaling geaccepteerd en ontvangen is zullen de gekochten ticketen ter beschikking gesteld worden aan de koper. De ticketten kunnen rechtstreeks per post, per mail of via de zangers bezorgd worden of kunnen ook klaarliggen op naam van de koper aan de ingang van de concertzaal.

3. Beperkingen op het gebruik

De Website is openbaar en toegankelijk voor alle Bezoekers. U stemt ermee in om de Website en haar Inhoud enkel te gebruiken voor rechtmatige doeleinden. De Inhoud kan enkel worden gebruikt voor niet-commerciële en privédoeleinden.

Elk gebruik van de Website is enkel toegestaan wanneer zij overeenstemt met de Gebruiksvoorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid. Wij raden u aan om deze beleidslijnen te lezen alvorens u de Website bezoekt.

Door de Website te bezoeken aanvaardt u dat u voldoende geïnformeerd werd en dat u uitdrukkelijk akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden alsook met het Privacy- en Cookiebeleid. Indien u niet akkoord zou gaan met de gebruiksvoorwaarden of het Privacy- en Cookiebeleid wordt u vriendelijk verzocht de Website te verlaten.

Het is u verboden, opzettelijk of onopzettelijk, een schadelijk type software te gebruiken, dan wel schadelijke programma’s of bestanden (i.e. een virus) in te voeren om toegang te krijgen tot de Website, de Inhoud ervan te wijzigen, of haar diensten te verstoren.

4. Links naar andere websites

Behoudens anders bepaald, dient u die een link naar een andere website (bijvoorbeeld een blog) wenst toe te voegen aan de Website, voorafgaandelijk toestemming te verkrijgen van Florilegium vzw. Elke toestemming daartoe kan naar het oordeel van Florilegium vzw.

Florilegium vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en de kwaliteit van websites beheerd door derden. Zij accepteert niet dat eender welke inhoud via deze sites wordt verspreid. Deze derden zijn volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud op hun websites.

Florilegium vzw verwijdert de links naar websites beheerd door derden, waarvan Florilegium vzw naar goeddunken oordeelt dat de inhoud ervan onwettig toegankelijk werd gemaakt of wanneer de inhoud ervan een onwettige activiteit uitmaakt.

5. Intellectuele eigendomsrechten.

De tekst, de lay-out en de illustraties op de Website of gelijk welke andere inhoud worden beschermd door Florilegium’s auteursrecht, merkenrecht of andere rechten (intellectuele eigendomsrechten, etc.). Alle inhoud is Florilegium vzwuitsluitende eigendom en werd rechtsgeldig toegekend aan Florilegium vzw. Daarom blijft gelijk welke inhoud eigendom van Florilegium vzw zelfs nadat het werd gedownload.

Behoudens anders bepaald, kan de informatie (tekstuele of numerieke) vrij gebruikt worden zo lang er correct naar wordt gerefereerd (i.e. wanneer Florilegium vzw wordt vermeld als de bron) en zolang de informatie niet voor reclamedoeleinden (i.e. voor wetenschappelijke, educatieve of pure private doeleinden) wordt gebruikt. Evenwel wordt elk gebruik van andere elementen van de Inhoud, zoals afbeeldingen, geluid of lay-out strikt verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring van Florilegium vzw.

6. Uitsluiting en beperking van aanspraakelijkheid.

In zoverre dit wettelijk is toegestaan, kan Florilegium vzw niet aansprakelijk worden gesteld voor alle schade die voortvloeit uit het rechtstreeks of onrechtstreeks gebruiken van de Website door de Bezoekers.

Het aanwenden van informatie die werd bekomen van of via de Website gebeurt op eigen risico van de Bezoeker. In zoverre dit wettelijk is toegestaan, wordt Florilegium vzw van elke aansprakelijkheid ontdaan die het gevolg zou zijn van beslissingen gemaakt op basis van de informatie die werd bekomen van of via de Website.

Florilegium vzw biedt geen garantie voor de goede werking en de functionele prestaties van de Website. In zoverre dit wettelijk toegestaan is, wordt Florilegium vzw van elke aansprakelijkheid ontdaan in het geval een defect of een ontoegankelijkheid zich voordoet alsook ten gevolge van alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het zich toegang verschaffen tot of het gebruiken van de Website. Florilegium vzw is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is vanwege een onderbreking van de dienstverlening, technische fouten, virussen of enige andere vorm van overmacht.

7. Privacybeleid.

Florilegium vzw mag uw persoonsgegevens verwerken zoals werd overeengekomen en omschreven in haar Privacybeleid. Vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u stellen via webmaster@florilegium.be of door een brief te richten naar ons adres (zie hieronder ‘contact opnemen’).

8. Cookiebeleid.

De website maakt gebruik van verschillende soorten Cookies, zoals overeengekomen en omschreven in het Cookiebeleid.

9. Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden.

Florilegium vzw behoudt zich het recht voor om naar haar oordeel te allen tijde en zonder voorafgaand bericht, deze gebruiksvoorwaarden te herzien, te vervolledigen of te wijzigen.

10.Behoudsclausule.

Indien een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, om gelijk welke reden, ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden, dan blijven de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geldig en afdwingbaar alsof de ongeldig gemaakte bepaling nooit in deze voorwaarden werd opgenomen. De ongeldig gemaakte bepaling zal worden vervangen door een bepaling die voldoende de oorspronkelijke bedoeling van de partijen weerspiegelt.

11.Geen afstand van enig recht.

Elke handeling of gedraging die ingaat tegen deze gebruiksvoorwaarden of elke niet-toepassing door Florilegium vzw daarvan zal niet worden beschouwd als een afstand van haar rechten krachtens deze gebruiksvoorwaarden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Door de Website te bezoeken aanvaardt u de Gebruiksvoorwaarden en de toepassing van het Belgisch recht.

De rechtbanken van de regio Leuven zijn bevoegd voor ieder geschil in verband met deze gebruiksvoorwaarden en/of de Website.

Het recht van uw gewone verblijfplaats kan steeds worden toegepast, wanneer Florilegium vzw haar relevante activiteiten daar verricht of leidt. Daarnaast is het mogelijk dat dwingende regelgeving van een land wordt toegepast omdat het respect ervan wordt beschouwd als cruciaal voor het beschermen van het algemeen belang.

13.Contact opnemen.

Voor het indienen van verzoeken die hierboven werden omschreven of voor verdere informatie met betrekking tot de Website, stuur ons een email naar webmaster@florilegium.be of schrijf ons naar:
Florilegium vzw
Patrijzenlaan 13,bus 502,
3000 Leuven,
België